Privacybeleid

Lovely Spice Netherlands, handelend onder de naam Lovely Spice®, gevestigd aan de IJburglaan 512, 1087 BT
Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens

Lovely Spice Netherlands
IJburglaan 512
1087 BT Amsterdam
tel: 0615907890
Mail via info@lovelyspice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lovely Spice Netherlands verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer
 Internetbrowser en apparaat type
 IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lovelyspice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

Lovely Spice Netherlands verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Om goederen en diensten bij u af te leveren
 Het afhandelen van uw betaling
 U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Lovely Spice Netherlands verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Lovely Spice Netherlands neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lovely Spice Netherlands bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Lovely Spice Netherlands verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lovely Spice Netherlands blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Bedrijven waar wij gegevens mee delen zijn:

 Mollie, voor de afhandeling van online betalingen (iDeal, creditcard)
 Postcode.nl, voor het aanvullen van adresgegevens (straat en woonplaats) op basis van postcode en
huisnummer
 PostNL, voor de verzending van bestellingen
 Mailchimp, voor het versturen onze email nieuwsbrief

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lovely Spice Netherlands gebruikt functionele en analytische. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Lovely Spice Netherlands gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Lovely Spice Netherlands en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@lovelyspice.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lovely Spice Netherlands wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lovely Spice Netherlands neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@lovelyspice.nl

Lovely Spice Netherlands heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 TLS (voorheen SSL)
Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het
hangslotje in de adresbalk.
 DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-
mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.